บัณฑิตแรงงานอำเภอสะบ้าย้อย

บัณฑิตแรงงานอำเภอสะบ้าย้อย

นางสาววิไลรัตน์   บาหะมะ

นายรุซดีย์  มณีหิยา

นายระบิล  ลาดอ

บัณฑิตแรงงานประจำตำบลบาโหย

บัณฑิตแรงงานประจำตำบลจะแหน

บัณฑิตแรงงานประจำตำบลเปียน

 

 

 

นายมะรอสอมี  มะถาวร

นางสาวอามีเนาะ  เตะหลง

นายมะยาลี   หมันน๊ะ

บัณฑิตแรงงานประจำตำบลคูหา

บัณฑิตแรงงานประจำตำบลบ้านโหนด

บัณฑิตแรงงานประจำตำบลเขาแดง

 

 

 

นางสาวทัศนีย์  สะหรีมะสัน

นางสาวกมลวัลย์  มาหิงตะ

นางสาวฟาฏิมะฮ์  ดอเลาะ

บัณฑิตแรงงานประจำตำบลสะบ้าย้อย

บัณฑิตแรงงานประจำตำบลธารคีรี

บัณฑิตแรงงานประจำตำบลทุ่งพอ