รองปลัดกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยม ติดตาม ผลการดำเนินงาน จังหวัดสงขลา