ประชุมคณะอนุกรรมการการบริหารแรงงานนอกระบบจังหวัดสงขลา