การประชุมบุคลากรในสถานประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมประกวดผลงานระดับภาคใต้ ประจำปี 2561

          วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. แรงงานจังหวัดสงขลา (นายวิเชียร กัณฐตุริต) เป็นประธานการประชุมบุคลากรในสถานประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมประกวดผลงานระดับภาคใต้ ประจำปี 2561 ณ บริษัท นิสซุย (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีคุณสโรช ดวงมณี ผู้บริหารส่วนงานบริหาร ในฐานะประธานชมรม TO BE NUMBER ONE  NISSUI THAILAND และคณะกรรมการชมรมฯ ร่วมต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานชมรม ในโอกาสนี้ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา  รพ.สต.ท่าข้าม  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา และชมรม TO BE CP ALL หาดใหญ่ ร่วมให้คำแนะนำในการจัดทำข้อมูล เนื้อหา เทคนิค  รูปแบบการนำเสนอตามองค์ประกอบ 3 ก. 3 ย. เพื่อนำไปปรับปรุงการนำเสนอผลงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยมีเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และชมรม TO BE NUMBER ONE ในเรือนจำ เข้าร่วมสังเกตการณ์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานในครั้งนี้ด้วย