ประกาศสำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา

ไฟล์แนบขนาด
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด.pdf179.04 KB
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น.pdf169.49 KB
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต WI-FI Router.pdf244.52 KB
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต AIR CARD.pdf240.51 KB
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม.pdf162.76 KB
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างทำพวงมาลาเนื่องในงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช.pdf179.45 KB
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมหนึ่งอำเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ.pdf246.44 KB
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล กิจกรรมหนึ่งอำเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ.pdf247.11 KB
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารสีพร้อมเข้าเล่มรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด ไตรมาส 3 ปี 2560.pdf191.92 KB
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุ กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบัณฑิต.pdf252.29 KB
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างทำคู่มือประกอบการฝึกอบรม.pdf258.32 KB
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมกรอบสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมกรอบสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ.pdf235.17 KB
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุม.pdf223.03 KB
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานและภารกิจงานอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล.pdf223.03 KB
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล.pdf187.08 KB
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาตรวจเช็คสภาพระยะ พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ตู้.pdf230.81 KB
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างทำตรายาง.pdf173.62 KB
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ รถกระบะ 4 ประตู.pdf246.95 KB
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว.pdf193.25 KB
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารสีพร้อมเข้าเล่มเคลือบปก.pdf234.56 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน.pdf186.76 KB
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล.pdf192.47 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุฝึกอบรมการทำของที่ระลึก.pdf215.51 KB
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างทำเกียรติบัตรการฝึกอบรม หลักสูตรการทำของที่ระลึก.pdf226.96 KB
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล.pdf227.38 KB
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำวุฒิบัตรการฝึกอบรม หลักสูตรการทำขนมไทย.pdf202.37 KB
แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างทำวุฒิบัตรหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย.pdf245.19 KB
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุฝึกอบรมหลักสูตรการทำขนมไทย.pdf193.31 KB