สำนักงานแรงงาพร้อมด้วยทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ส่งเสริมการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE

           วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. แรงงานจังหวัดสงขลา (นายวิเชียร กัณฐตุริต) พร้อมด้วยทีมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน TO BE NUMBER ONE จาก สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา  สาธารณสุขอำเภอนาทวี  รพ.สต.ลำชิง รพ.สต.ลำพด  และชมรม TO BE CP ALL หาดใหญ่  ลงพื้นที่ส่งเสริมการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ณ บริษัท เซาท์แลนด์ลาเท็กซ์ จำกัด สาขานาทวี โดยมีผู้จัดการสาขา (นายวิโรจน์ ม่วงปลอด) HR Superviser (นางฮาลีเม๊าะ เต๊ะหนิหม๊ะ) และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับและรับทราบขั้นตอนการดำเนินงานชมรมฯ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินงานร่วมกัน