สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลาร่วมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ณ บริษัท นิสซุย (ประเทศไทย) จำกัด

            วันที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. แรงงานจังหวัดสงขลา (นายวิเชียร กัณฐตุริต) พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน TO BE NUMBER ONE สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา(นายฐากร ศรีวะโร) และทีมบริหารชมรม TO BE CP ALL หาดใหญ่ ร่วมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ณ บริษัท นิสซุย (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีคุณชินจิ เทราโมโต้ กรรมการผู้จัดการ และคุณสโรช ดวงมณี ผู้บริหารส่วนงานบริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรม TO BE NISSUI THAILAND  ร่วมต้อนรับและนำเสนอข้อมูลตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะการดำเนินงานชมรมฯ ร่วมกัน