สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา จัดประชุมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพแก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ

          วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น.สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา จัดประชุมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพแก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ บ้านแม่ทอมตก ต.แม่ทอม อ.บางกล่ำ จ.สงขลา โดยมีแรงงานจังหวัดสงขลา(นายวิเชียร กัณฐตุริต)  เป็นประธานการประชุมและชี้แจงวัตถุประสงค์และความเป็นมาของการจัดประชุม โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลาสาขาหาดใหญ่และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ในการสนับสนุนวิทยากรและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาให้การสนับสนุนจัดส่งบุคคลากรทางการแพทย์มาให้บริการตรวจคัดกรองสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในเลือดให้แก่เกษตรกร ซึ่งในการจัดประชุมชี้แจงใน ครั้งนี้มีแรงงานนอกระบบกุลุ่มอาชีพเกษตรกรเข้าร่วมประชุม จำนวน 118 คน