ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานเพื่อติดตามความก้าวหน้าของผลการปฏิบัติงาน ตามประเด็นแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

          วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ) ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมแหลมสนอ่อน สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดสงขลา

          เมื่อ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ) ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน (นายพิชิต นิลทองคำ) ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม (นายสมศักดิ์ อภิวันทนกุล) รับการต้อนรับจากจังหวัดสงขลา นำโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (นายอนุรัฐ ไทยตรง) และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดสงขลาในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการเพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานฯ ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดสงขลา และในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯครั้งนี้ได้เชิญประธานอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสงขลา(นายสุจิน แก้วบุญส่ง) และประธานบัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลา (ว่าที่ ร.ต.ชูสิทธิ์ จันแดง)เข้าร่วมประชุมด้วย