สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา นำทีมชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการระดับจังหวัด ร่วมการประกวดผลงาน

        วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา นำทีมชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ระดับจังหวัด จำนวน ๒ ชมรม ได้แก่ ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า CDC สาขาหาดใหญ่ และ ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท คิงฟิชเชอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด สาขาสงขลา ร่วมการประกวดผลงาน TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ระดับภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการประกวดฯ ปรากฎว่า ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า CDC สาขาหาดใหญ่ ได้ผ่านการคัดเลือกระดับภาคใต้ เพื่อเข้าร่วมการประกวดระดับประเทศ ณ กรุงเทพมหานคร ต่อไป