การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมภูมิปัญญา เพิ่มคุณค่า พัฒนาพลังบัณฑิตแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2560

         วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.นายวิชัย คงรัตนชาติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงาน ประธานเปิดงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมภูมิปัญญา เพิ่มคุณค่า พัฒนาพลังบัณฑิตแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงแรมเดอะ รีเจนท์ บีช รีสอร์ท อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า บัณฑิตแรงงานมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการทำงานของกระทรวงแรงงาน ซึ่งได้เข้าไปสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสร้างความมั่นคงในการทำงานให้เกิดขึ้นกับประชาชนในตำบล หมู่บ้าน อีกทั้งการที่บัณฑิตแรงงานได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานสำรวจ และจัดเก็บข้อมูลด้านแรงงานในพื้นที่ ถือเป็นการช่วยส่งเสริมการปฏิบัติงานในพื้นที่ในส่วนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานการณ์แรงงานของของประชาชนในพื้นที่ ทั้งด้านการให้บริการ พัฒนา และการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน รวมถึงภารกิจนอกเหนือจากภารกิจหลักของกระทรวงแรงงานที่สนับสนุนหน่วยงานอื่นๆ  

        บัณฑิตแรงงานถือเป็นสื่อกลางที่จะนำบริการ และสิทธิประโยชน์ที่ประชาชนควรจะได้รับไปสู่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นข้อต่อที่เชื่อมโยงระหว่างประชาชนกับภาครัฐที่จะช่วยลดหรือบรรเทาสถานการณ์ความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันระหว่างเจ้าหน้าที่ภาครัฐกับประชาชน แต่การทำงานในพื้นที่จะต้องให้ความสำคัญในการปรับปรุงบริการ กระบวนการ และสร้างคุณค่าให้ตอบสนองความต้องการของประชาชน รวมถึงการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  นายวิชัยฯ ยังได้ฝากให้บัณฑิตแรงงานต้องนำความรู้ไปเผยแพร่ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ด้วยการส่งต่อได้อย่างถูกต้องในข้อมูลข่าวสารตามข้อเท็จจริง พร้อมทำงานเชิงรุก เปลี่ยนกรอบ มีมิติใหม่ในการคิดนำมาประยุคใช้ในการทำงาน

        ทั้งนี้การสัมมนาจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย แรงงานจังหวัดปัตตานี แรงงานจังหวัดนราธิวาส ผู้กำกับดูแลบัณฑิตแรงงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน บัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา จำนวน ๓๘๐ คน