สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา ได้รับการสนับสนุนงบพัฒนาจังหวัด ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับอาชีวะเพื่อรองรับนิคมอุตสาหกรรมและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

          สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา ได้รับการสนับสนุนงบพัฒนาจังหวัด ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับอาชีวะเพื่อรองรับนิคมอุตสาหกรรมและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยได้ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ได้แก่ สถาบันอาชีวะในจังหวัดสงขลา หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดสงขลา สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้จังหวัดสงขลา องค์กรภาคเอกชนในจังหวัดสงขลา และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ดำเนินการเมื่อวันที่ ๓๐-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมศูนย์บ่มเพาะคนดี สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ สงขลา 

          เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ได้นำนักศึกษาอาชีวะศึกษาดูงานในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่และอำเภอสะเดาจำนวน ๕ แห่ง ได้แก่สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้จังหวัดสงขลา บริษัทโกร รับเบอร์ ลาเท็กซ์ จำกัด บริษัท บริดจสโตน เนเขอรัล รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทเซฟสกิน เมดิคอล แอนด์ ไซเอนทิฟิก (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทในเครือ VHM  และ นายอนุรัฐ  ไทยตรง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้พบผู้เข้าอบรมได้ให้ข้อคิด ข้อแนะนำเพื่อประโยชน์ในการเตรียมตัวและปฏิบัติตนในการทำงานและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

          เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม  ๒๕๖๐  นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการ จังหวัดสงขลา เป็นประธานมอบวุฒิบัตรและให้โอวาทแก่นักศึกษาระดับอาชีวะ จำนวน ๒๓๔  คน จากสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา จำนวน ๑๖ แห่ง ที่ผ่านการอบรม ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้จังหวัดสงขลาเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมยางพาราในพื้นที่ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน ตำบล ในอำเภอสะเดา เป็นผลให้เศรษฐกิจของจังหวัดสงขลามีการขยายตัว ทั้งภาคอุตสาหกรรม การลงทุน การค้า การบริการและการท่องเที่ยวโลจิสติกส์ รวมทั้งนำไปสู่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ดังนั้นเพื่อเป็นการรองรับการเจริญเติบโตและเตรียมกำลังคนของจังหวัดสงขลา เข้าสู่ตลาดแรงงานที่จะเกิดขึ้น จังหวัดสงขลาจึงได้ร่วมกับภาครัฐภาคเอกชนและภาคการศึกษาระดับอาชีวศึกษา จัดเสริมความรู้และประสบการณ์ตรงเพื่อเพิ่มทักษะและศักยภาพที่มีอยู่ให้และมุ่งหวังให้เป็น บุคคลากรที่มีคุณภาพและมีคุณค่าของจังหวัด โดยคาดหวังว่านักศึกษาที่เข้าอบรมจะมีความพร้อมในการทำงานจากการเรียนรู้ประสบการณ์จริง ส่งผลให้มีอาชีพที่มั่นคงและสร้างความเจริญแก่จังหวัดสงขลาต่อไป

 

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

 

          

         

         

         

         

         

         

         

 

วันที่ ๓๑  มกราคม  ๒๕๖๐