สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลาจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการประจำบัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลา

      สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลาจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการประจำบัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๙.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. ณ ที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เพื่อให้บัณฑิตแรงงานได้รายงานผลการปฏิบัติงาน
และส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดสงขลาได้มอบหมายภารกิจ
ในการปฏิบัติงาน