อาสาสมัครแรงงาน

 

                            ข้อมูลอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสงขลา

ประธานแกนนำอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสงขลา 16 อำเภอ ดังรายชื่อต่อไปนี้

 

1. อำเภอกระแสสินธุ์                        

นายขิ้น        

เกิดเส้ง              

 

2. อำเภอคลองหอยโข่ง        

นายจรูญ

สุวรรณรงค์               

 

3. อำเภอควนเนียง               

นายหุ้น      

สุวรรณมณี

 

4. อำเภอจะนะ            

น.ส.ฟาริด้า      

อิบู

 

5. อำเภอเทพา    

นายสักการียา 

คอลิบ

 

6. อำเภอนาทวี       

นายเกษม  

เอียดปราบ 

 

7. อำเภอนาหม่อม         

นายจำนูญ   

เทพนวล

 

8. อำเภอบางกล่ำ                    

นายเจะหนุ     

บินนุ้ย

 

9. อำเภอเมือง                     

นางพันทิพย์   

สุวรรณวงศ์

 

10. อำเภอระโนด                 

นายอานิตย์       

พันธุ์คง

 

11. อำเภอรัตภูมิ                  

นางเรณู       

หลีจันทร์

 

12. อำเภอสะเดา      

น.ส.พงศ์เพ็ญ       

จูงศิริ

 

13. อำเภอสิงหนคร       

นายเนิน       

สมพงศ์

 

14. อำเภอสทิงพระ              

นายขจร         

ดวงจันทร์

 

15. อำเภอสะบ้าย้อย 

นายอับดุลการิม

และปายัง

 

16. อำเภอหาดใหญ่                          

จ.ส.ต.ฤทธิ์   

ศรีสุวรรณ