โครงสร้างบุคลากร

บุคลากรสำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา

 

         

          นายวิเชียร  กัณฐตุริต

          แรงงานจังหวัดสงขลา

 

 

 

 

นางสาวมาลี  ขวัญเจริญ

นางวริญญา  หมาดเหล่

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

 

 

นางสาวทิพวรรณ  สุวรรณรัตน์

นางสาวศรัญญา  อาภรณ์พิโมกข์

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

 

 

นางสาววรรณิษา  แสงฉ่ำ

นางสาวปัญจรัตน์  จันทรักษา 

นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

 

 

นางสุณัฐฏา  จอกน้อย

นายพิเดช  คงเพ็ชรดิษฐ์

พนักงานธุรการ ส.๓

พนักงานขับรถยนต์

 

 

 

นางบุษกร  สุชาติ

นางสาวกันยารัตน์  พรหมคง

บัณฑิตแรงงานประจำสำนักงาน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผล

 

 

 

 

 

นางสาวอรธิรา  พัฒนสัตยวงศ์

นายพยุงศักดิ์  พรหมศาสตร์

บัณฑิตแรงงานประจำสำนักงาน

พนักงานขับรถยนต์