โครงสร้างบุคลากร

บุคลากรสำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา

 

 

  

นายนิยม  สองแก้ว

   แรงงานจังหวัดสงขลา

 

 

 

 

 

 

นายทเนตร  นาคแย้ม

 

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ

 

 

 

 

นางสาวทิพวรรณ  สุวรรณรัตน์

นางสาวศรัญญา  อาภรณ์พิโมกข์

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

 

 

นางสาววรรณิษา  แสงฉ่ำ

นางสาวสุนีย์  หอมช่วย

นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

 

นางสุณัฐฏา  จอกน้อย

นายพิเดช  คงเพ็ชรดิษฐ์

พนักงานธุรการ ส.๓

พนักงานขับรถยนต์

 

 

 

นางบุษกร  สุชาติ

นางสาวปริศนา  หนูเอียด

บัณฑิตแรงงานประจำสำนักงาน

บัณฑิตแรงงานประจำสำนักงาน

 

 

 

 

 

นางสาวภาวินี  แสนสุข

นายพยุงศักดิ์  พรหมศาสตร์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผลเบื้องต้น

พนักงานขับรถยนต์