อำเภอหาดใหญ่

อำเภอหาดใหญ่

 

   ลำดับที่                 ชื่อ-สกุล                           ตำบล                                                    
1. จ.ส.ต.ฤทธิ์                  ศรีสุวรรณ      ตำบลคอหงส์ ประธาน
2. นางจินตนา                 สุวรรณมณี ตำบลหาดใหญ่  
3. นางกนกอร                  ทองคำหนัก ตำบลคลองแห  
4. นางชะโลม                  ช่วยแก้ว ตำบลควนลัง  
5. นางสาวอุไรวรรณ        คงสุวรรณ ตำบลบ้านพรุ  
6. นายเดชพนต์               ทองคำหนัก ตำบลน้ำน้อย  
7. นางสาวสุคนธุ์ทิพย์      สีสุข ตำบลพะตง  
8. นายธรรมนูญ               ทองประดับ ตำบลคูเต่า  
9. นายพิกุล                      ทองดีเลิศ ตำบลท่าข้าม  
10. นายสมปอง                 ชุมอินทร์ ตำบลทุ่งตำเสา  
11. นายชำนาญ                 พรหมจรรย์ ตำบลคลองอู่ตะเภา  
12. นายสมคิด                   สมวงศ์ ตำบลทุ่งใหญ่  
13. นายอำสะ                    จิสวัสดิ์ ตำบลฉลุง