อำเภอสะบ้าย้อย

อำเภอสะบ้าย้อย

 

   ลำดับที่        ชื่อ-สกุล                            ตำบล                                                    
1. นายอาฮะมะ                บูลัดลีจิง        ตำบลจะแหน ประธาน
2. นางสาวมาเรียนี           บากา ตำบลสะบ้าย้อย  
3. นางสาวอาพิญญา        มังสมาน ตำบลธารคีรี  
4. นางสาวชนันธร            ไชยคล้าย ตำบลเขาแดง  
5. นายมะปอยี                   เปาะวอ ตำบลบาโหย  
6. นายอับดุลการิม            และปายัง ตำบลทุ่งพอ  
7. นางสาวอามีเนาะ          เด็นและ ตำบลบ้านโหนด  
8. นางวรรณา                    สุกเรือง ตำบลเปียน  
9. นางสาวนุษา                 ไชยขวัญ ตำบลคูหา