อำเภอสทิงพระ

อำเภอสทิงพระ

 

   ลำดับที่        ชื่อ-สกุล                            ตำบล                                                    
1. นายขจร                           ดวงจันทร์              ตำบลกระดังงา ประธาน
2. นางสาวนันท์นภัสร์          ปานรังศรี ตำบลจะทิ้งพระ  
3. นางสาวภณิดา                 ปล้องอ่อน ตำบลชุมพล  
4. นางบุญญา                       ชุมแสง ตำบลดีหลวง  
5. นางสาวปภาดา                ละเอียด ตำบลบ่อแดง  
6. นางวาจนา                       ตั่นหุ้ย ตำบลคลองรี  
7. นายระนอง                       ซุ้นสุวรรณ ตำบลวัดจันทร์  
8. นายโสภณ                        เกตตุพันธ์ ตำบลสนามชัย  
9. นางวารุณี                         สุวรรณสะอาด ตำบลบ่อดาน  
10. นางวรันธร                        แก้วศรี ตำบลคูขุด  
11. นางศุภากร                       สังขพันธุ์ ตำบลท่าหิน