อำเภอสิงหนคร

อำเภอสิงหนคร

 

   ลำดับที่        ชื่อ-สกุล                            ตำบล                                                    
1. นายเนิน            สมพงค์            ตำบลวัดขนุน ประธาน
2. นายเริ่ม             จันทองพูน ตำบลป่าขาด  
3. นายประสาน      สมทรง ตำบลบางเขียด  
4. นายนิตย์            สมพงศ์ ตำบลชิงโค  
5. นางสาวอุสา      วงศ์มุสา ตำบลม่วงงาม  
6. นางสาวธนพร    สัมภาระ ตำบลปากรอ  
7. นางพราก           มีเสน ตำบลทำนบ  
8. นายสมคิด          น้อยสำลี ตำบลรำแดง  
9. นายผล               บุญฤทธิ์ ตำบลชะแล้  
10. นางฉ่าห๊ะ            บิลลิหมัด ตำบลหัวเขา  
11. นางวรรณา          แสงมณีประดับ ตำบลสทิงหม้อ