อำเภอรัตภูมิ

อำเภอรัตภูมิ

 

   ลำดับที่        ชื่อ-สกุล                        ตำบล                                                    
1. นางเรณู              หลีจันทร์     ตำบลคูหาใต้ ประธาน
2. นายสนิท             พินชนะ ตำบลกำแพงเพชร  
3. นายโอภาส         ถาวรกิจ ตำบลเขาพระ  
4. นางเอมอร          บัวดำ ตำบลท่าชะมวง  
5. นางชินาทิพพ์      เกิดสุวรรณ ตำบลควนรู