อำเภอระโนด

อำเภอระโนด

 

   ลำดับที่        ชื่อ-สกุล                            ตำบล                                                    
1. นายเลี่ยง                    เทพทอง ตำบลระโนด ประธาน
2. นายทะนง                   จันทร์แท่น ตำบลวัดสน  
3. นายจักรพงษ์              แก้วสี ตำบลบ่อตรุ  
4. นางภรศรี                    ยี่แป้น ตำบลพังยาง  
5. นายสหัส                     ฐานะพันธุ์ ตำบลบ้านขาว  
6. นายสวัสดิ์                   เจียะจิระวิบูลย์ ตำบลบ้านใหม่  
7. นางอารี                       ภักดี ตำบลระวะ  
8. นางดารา                     ช่วยเรือง ตำบลท่าบอน  
9. นางธนภรณ์                 อุปถัมภ์ ตำบลแดนสงวน  
10. นางสาวพเยาว์             คงบางปอ ตำบลคลองแดน  
11. นางอุไรวรรณ              เกิดทิพย์ ตำบลตะเครียะ  
12. นางลำดวน                  มากเอียด ตำบลปากแตระ