อำเภอบางกล่ำ

อำเภอบางกล่ำ

 

   ลำดับที่        ชื่อ-สกุล                            ตำบล                                                    
1. นายสุจิน             แก้วบุญส่ง ตำบลท่าช้าง ประธาน
2. นางนิตยา           จินดาดำ ตำบลบ้านหาร  
3. นายแซมซั่น        ดุลยะลา ตำบลบางกล่ำ  
4. นายเจะหนุ           บินนุ้ย ตำบลแม่ทอม