อำเภอนาหม่อม

อำเภอนาหม่อม

 

   ลำดับที่        ชื่อ-สกุล                            ตำบล                                                    
1. นายจำรูญ          เทพนวล        ตำบลนาหม่อม ประธาน
2. นายช่วง            นิสสิริ ตำบลพิจิตร  
3. นางอำไพ          กองสวัสดิ์ ตำบลคลองหรัง  
4. นางสมบูรณ์       ยกศิริ ตำบลทุ่งขมิ้น