อำเภอนาทวี

อำเภอนาทวี 

   ลำดับที่        ชื่อ-สกุล                            ตำบล                                                    
1. นายเกษม             เอียดปราบ        ตำบลนาหมอศรี ประธาน
2. นางหฤทัย            วงศ์งาม ตำบลนาทวี  
3. นางอภิญญา        ชัยเชื้อ ตำบลคลองทราย  
4. นายทวีศักดิ์         สรรพโชค ตำบลทับช้าง  
5. นางสาวภัทราพร  ทองแดง ตำบลคลองกวาง  
6. นางรัตนภรณ์        แก้วศรี ตำบลสะท้อน  
7. นายสานิตย์          เพชรทอง ตำบลปลักหนู  
8. นางอามิเหน๊าะ     เพอแสละ ตำบลฉาง  
9. นางสาวสวยด๊ะ    สะมะลาเต๊ะ ตำบลประกอบ  
10. นางสาวปรัศณี     หมานหมะ ตำบลท่าประดู่