อำเภอจะนะ

อำเภอจะนะ

 

   ลำดับที่        ชื่อ-สกุล                            ตำบล                                                    
1. นางสาวฟาริด้า         อิบู                ตำบลคู ประธาน
2. นางอัชรา                  เหล็มนุ้ย ตำบลบ้านนา  
3. นายนภัทร                 มัธยม ตำบลคลองเปียะ  
4. นางสาวสายฝน        ชุมมิ่ง ตำบลป่าชิง  
5. นางสาวพนิดา           อ่อนปาน ตำบลนาหว้า  
6. นางสาวสุวรรณี         ยีบู ตำบลนาทับ  
7. นางสาวซารีฟ๊ะ         นิเด็น ตำบลตลิ่งชัน  
8. นายสมศักดิ์              ขุนดำริห์ ตำบลสะกอม  
9. นางสุกาญดา            จันทอง ตำบลจะโหนง  
10. นางสาววิยาณี           หมะเด็น ตำบลท่าหมอไทร  
11. นางศรีริ                     วรรณศรี ตำบลน้ำขาว  
12. นางนุจรีย์                   เหล็มเหร็ม ตำบลขุนตัดหวาย  
13. นางสาวจารุวรรณ      จิตศิริ ตำบลแค  
14. นายศักดิ์รพี                กลิ่นวาระ ตำบลสะพานไม้แก่น