อำเภอควนเนียง

อำเภอควนเนียง

 

   ลำดับที่        ชื่อ-สกุล                            ตำบล                                                    
1. นายเมี่ยน           ไชยณรงค์                ตำบลบางเหรียง   ประธาน
2. นางฉลวย          คงสม ตำบลควนโส  
3. นายหุ้น              สุวรรณมณี ตำบลรัตภูมิ  
4. นายเสรี              เล่งกูล ตำบลห้วยลึก