อำเภอคลองหอยโข่ง

 

อำเภอคลองหอยโข่ง

 

   ลำดับที่        ชื่อ-สกุล                            ตำบล                                                    
1. นายจรูญ              สุวรรณรงค์                ตำบลคลองหลา   ประธาน
2. นายณฐกร            แก้วจุลกาญจน์ ตำบลโคกม่วง  
3. นางสาวเกษวดี     แซ่หลี ตำบลทุ่งลาน  
4. นางสาวสุหัทยา    ปานเพชร ตำบลคลองหอยโข่ง