อำเภอกระแสสินธุ์

 อำเภอกระแสสินธุ์

 

  ลำดับที่ ชื่อ-สกุล                    ตำบล                     
  1. นายขิ้น                        เกิดเส้ง ตำบลโรง ประธาน
  2. นางสมใจ                    ภูสุจริต ตำบลกระแสสินธุ์  
  3. นายจรัญ                     ไชยพูล ตำบลเกาะใหญ่  
  4. นางสาวสุรีรัตน์            ชัยเชื้อ ตำบลเชิงแส