บัณฑิตแรงงานอำเภอนาทวี

บัณฑิตแรงงานอำเภอนาทวี

น.ส.จรินญา    ราชสุวรรณ์

นางอุษณีย์     ทองสุข

น.ส.เสาวคนธ์     ลังคง

บัณฑิตแรงงานประจำตำบลนาทวี

บัณฑิตแรงงานประจำตำบลทับช้าง

บัณฑิตแรงงานประจำตำบลฉาง

 

 

 

น.ส.อรวรรณ     ทองบันดิษฐ

น.ส.คนึงนิด     สังข์ทอง

นางวัลภา   สุวรรณเมฆ

บัณฑิตแรงงานประจำตำบลประกอบ

บัณฑิตแรงงานประจำตำบลนาหมอศรี

บัณฑิตแรงงานประจำตำบลสะท้อน

 

 

 

น.ส.สายฝน     ศรีนวลเอียด

น.ส.ทิวาพร    ทองนวล

น.ส.ทัศนีย์     แก้วสุวรรณ

บัณฑิตแรงงานประจำตำบลปลักหนู

บัณฑิตแรงงานประจำตำบลท่าประดู่

บัณฑิตแรงงานประจำตำบลคลองทราย

 

 

 

 

 

 

น.ส.พรพิมล    กรอบเพชร

 

 

บัณฑิตแรงงานประจำตำบลคลองกวาง