บัณฑิตแรงงานอำเภอจะนะ

บัณฑิตแรงงานอำเภอจะนะ

 

 

นางสาวสุดา  หมัดหลี

นายอัสรี  ยีรัน

บัณฑิตแรงงานประจำศูนย์อำเภอจะนะ                                                  บัณฑิตแรงงานประจำตำบลแค

 

 

นายดลรอหมาน  หมัดบาซา

นางสาวอริสา  นุ้ยประสิทธิ์

บัณฑิตแรงงานประจำตำบลบ้านนา                                                         บัณฑิตแรงงานประจำตำบลบ้านนา

 

 

นางสาวดรุณี  ยีบู   

                            นางสาวพวงผะกา  อัตถดารา

บัณฑิตแรงงานประจำตำบลนาทับ                                                          บัณฑิตแรงงานประจำตำบลนาทับ

 

 

นายสมศักดิ์  อ่อนตำ

นางสาววลัยลักษณ์  พรหมมณี

บัณฑิตแรงงานประจำตำบลน้ำขาว

บัณฑิตแรงงานประจำตำบลน้ำขาว

 

 

นายแสนศักดิ์  หะหมาน 

ว่าที่ ร.ต.ชูสิทธิ์  จันแดง   

บัณฑิตแรงงานประจำตำบลนาหว้า

บัณฑิตแรงงานประจำตำบลนาหว้า

 

 

นางสาวณัชชา  คงยะฤทธิ์ 

นางสาวจริยา  ละหมิด  

บัณฑิตแรงงานประจำตำบลคลองเปียะ

บัณฑิตแรงงานประจำตำบลคลองเปียะ

 

 

นางสาววิภาดา  หีมหมีน 

นายรอดี  หวังเหล็ม  

บัณฑิตแรงงานประจำตำบลตลิ่งชัน

บัณฑิตแรงงานประจำตำบลสะกอม

 

 

นางสาวจริยา  หมัดมัน 

นางสาวสุรีรัตน์  กลิ่นวาระ  

บัณฑิตแรงงานประจำตำบลขุนตัดหวาย

บัณฑิตแรงงานประจำตำบลสะพานไม้แก่น

 

 

นางสาวอาอีเส๊าะ  เสะแล๊ะ 

นางสาวก่อมารีเย๊าะ  มุเก็ม 

บัณฑิตแรงงานประจำตำบลป่าชิง

บัณฑิตแรงงานประจำตำบลคู

 

 

 

นายจิตกร  เดเจะหวัง 

 

บัณฑิตแรงงานประจำตำบลท่าหมอไทร

บัณฑิตแรงงานประจำตำบลท่าหมอไทร

 

 

 

นางสาวไลลา  ไชยหลี 

 

บัณฑิตแรงงานประจำตำบลจะโหนง

บัณฑิตแรงงานประจำตำบลจะโหนง